Ennenaikainen siemensyöksy (ejaculatio praecox) on miesten yleisin seksuaalihäiriö, ja noin kolmasosa miehistä kärsii siitä jossain vaiheessa elämäänsä. Ajoittain ilmenevä ennenaikainen siemensyöksy on täysin normaali ilmiö, eikä se edellytä hoitotoimia. Vaikka ennenaikaiset siemensyöksyt vaivaavat kaikenikäisiä miehiä, niiden yleisyys ja todennäköisyys kasvavat ikääntymisen myötä. Ennenaikaiset siemensyöksyt koetaan usein kiusallisiksi ja lääkärissä käymistä niiden takia vältellään. Tämä on kuitenkin turhaa, sillä ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon on saatavilla lääke, jonka vaikuttavana aineena on dapoksetiini.

Dapoksetiinia sisältävä Priligy on ensimmäinen markkinoille hyväksytty lääke ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon. Priligyn kohderyhmänä ovat 18–64-vuotiaat miehet, ja sen käyttäminen edellyttää aina lääkärin kirjoittaman reseptin. Priligy pidentää siemensyöksyn tapahtumiseen kuluvaa aikaa ja parhaimmillaan kaksin- tai kolminkertaistaa sen.

Mihin dapoksetiinia käytetään?

Alun perin dapoksetiini kehitettiin masennuslääkkeeksi, mutta tutkimuksissa sen huomattiin olevan tehokas lääke ennenaikaisen siemensyöksyn hoidossa. Dapoksetiinin ensisijaisena kohderyhmänä ovat 18–64-vuotiaat miehet. Dapoksetiinia käytetään ennenaikaisia siemensyöksyjä saavien miesten lisäksi sellaisten potilaiden hoidossa, jotka saavat siemensyöksyn jo vähäisen seksuaalisen stimulaation jälkeen tai joiden yritykset olla sukupuoliyhteydessä epäonnistuvat toistuvasti.

Dapoksetiini kuuluu selektiivisiin serotoniinin takaisinoton estäjiin (SSRI). Sen vaikutuksesta keskushermoston välittäjäaineena toimivan serotoniinin takaisinotto estyy elimistössä tilapäisesti, mikä pidentää siemensyöksyn tapahtumiseen kuluvaa aikaa.

Mistä ennenaikainen siemensyöksy johtuu?

Ennenaikainen siemensyöksy on miesten yleisin seksuaalihäiriö. Aiemmin sen syinä pidettiin psykologisia tekijöitä ja kehon fyysisiä häiriöitä. Lukuisat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että ennenaikaisen siemensyöksyn syyt ovat pääasiassa neurogeenisiä eli hermoperäisiä. Lisäksi niihin liittyy oleellisesti serotoniini, joka on yksi elimistön tärkeimmistä välittäjäaineista. Serotoniini toimii niin kutsuttuna lähettinä solujen välisessä viestinnässä ja esimerkiksi käynnistää siemensyöksyn. Tiettyjen hermosolujen reseptoreiden eli serotoniinireseptoreiden puutteellinen tai liiallinen toiminta yhdistettynä serotoniinin määrään aiheuttaa ennenaikaisen siemensyöksyn. Dapoksetiini korjaa nämä ongelmat ja pitkittää siten siemensyöksyä. Lääkeaineen kauppanimi on Priligy.

Se, milloin on kyse ennenaikaisesta siemensyöksystä, on jonkin verran subjektiivista. Asiantuntijat ovat kuitenkin määritelleet, että alle kahdessa minuutissa tapahtuvaa siemensyöksyä voidaan pitää ennenaikaisena.

Miten dapoksetiini vaikuttaa?

Dapoksetiini vaikuttaa serotoniinin toimintaan estämällä serotoniinitransporttereiden eli serotoniinin kuljettajaproteiinien toiminnan. Dapoksetiini estää serotoniinin takaisinoton hermosoluun sen jälkeen, kun hermosolun lähettämä viesti on siirtynyt toiseen hermosoluun. Serotoniinin määrä aivojen hermosoluissa pysyy alhaisena, kun suurin osa siitä kiertää elimistössä.

Serotoniinin takaisinoton estäminen johtaa siihen, että miehen kiihottumistila säilyy aiempaa kauemmin. Sitoutumattoman serotoniinin määrä aivo-selkäydinnesteessä nousee huomattavasti, minkä takia miehen orgasmi viivästyy ja ennenaikainen siemensyöksy estyy. Serotoniinin takaisinottoon vaikuttamalla pystytään siis viivästyttämään orgasmia ja hoitamaan ennenaikaista siemensyöksyä. Serotoniinin takaisinotto on kuitenkin välttämätön orgasmin saamisen kannalta.

Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että keskimääräinen aika yhdynnän aloittamisen ja siemensyöksyn välillä on pidentynyt minuutilla tai kahdella niillä miehillä, jotka käyttävät dapoksetiinia. Ennenaikaisen siemensyöksyn on todettu aiheuttavan miehille paineita, henkistä stressiä ja itsetunto-ongelmia. Tutkimuksissa on havaittu yhdynnän aloittamisen ja siemensyöksyn välisen ajan pitenemisen parantaneen huomattavasti ennenaikaisesta siemensyöksystä kärsineiden potilaiden elämänlaatua.

Dapoksetiinin haittavaikutukset

Muiden lääkeaineiden tavoin dapoksetiinikin voi aiheuttaa haittavaikutuksia, mutta kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Tutkimusten mukaan dapoksetiini on hyvin siedetty lääke, mutta koska se vaikuttaa verenpaineeseen, se voi aiheuttaa pyörtymisen tai verenpaineen alenemisen seisomaan noustessa.

Dapoksetiinin hyvin yleisiä haittavaikutuksia ovat huimauksen tunne, päänsärky, pahoinvointi, väsymys ja unettomuus. Tällaisia haittavaikutuksia esiintyy useammalla kuin yhdellä miehellä kymmenestä. Yleisiin haittavaikutuksiin (enintään yhdellä miehellä kymmenestä) kuuluvat ärtyisyyden tai levottomuuden tunne, puutumisen tai kihelmöinnin tunne, hikoilu ja punastelu, mahakipu sekä ruoansulatusvaivat. Dapoksetiini voi aiheuttaa myös verenpaineen nousua, näön sumenemista, korvien soimista, keskittymisvaikeuksia sekä tärinää ja vapinaa.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (enintään yhdellä miehellä sadasta) ovat pyörtyminen tai huimauksen tunne seisomaan noustessa, mielialan muutokset, masentuneisuus ja hermostuneisuus, makuaistin muutokset, näköhäiriöt sekä verenpaineen muutokset. Harvinaisiin haittavaikutuksiin kuuluvat huimauksen tunne rasituksen jälkeen, äkillinen nukahtelu ja äkillinen ulostamisen tarve.

Vaikka dapoksetiini on kehitetty ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon, se voi aiheuttaa ei-toivottuja seksuaalisuuteen liittyviä haittavaikutuksia. Tällaisia ovat muun muassa erektiovaikeudet, siemensyöksyn puuttuminen sekä seksuaalisen halukkuuden heikkeneminen. Dapoksetiinin seksuaalisuuteen liittyvät haittavaikutukset ovat melko yleisiä, sillä niitä esiintyy noin yhdellä miehellä kymmenestä.

Dapoksetiini voi aiheuttaa joillekin potilaille hyvin voimakkaita haittavaikutuksia, joiden ilmettyä sen käyttö on lopetettava välittömästi. Tällaisia vakavia haittavaikutuksia ovat kouristuskohtaukset (epileptiset kohtaukset), pyörtyminen seisomaan noustessa, mielialan muutokset ja itsemurha-ajatukset.

Dapoksetiinin yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa

Dapoksetiinilla voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, minkä takia sen samanaikaista käyttöä tiettyjen lääkkeiden kanssa ei suositella. Dapoksetiini voi heikentää tai voimistaa tiettyjen lääkeaineiden vaikutusta ja vastavuoroisesti jotkin lääkeaineet voivat vaikuttaa dapoksetiinin tehoon. Lääkeaineiden lisäksi rohdosvalmisteilla, kuten mäkikuismalla, voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia dapoksetiinin kanssa.

Dapoksetiinin käyttöä tulee välttää seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • masennuksen hoidossa käytettävät monoamiinioksidaasin estäjät (MAO-estäjät)
 • skitsofrenian hoitoon käytettävä tioridatsiini
 • trisykliset masennuslääkkeet
 • serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät (SNRI)
 • muut selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI)
 • kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon käytettävä litium
 • migreenilääkkeet, kuten triptaanit
 • rohdosvalmiste mäkikuisma
 • antibiootit linetsolidi ja telitromysiini
 • unilääke tryptofaani
 • kipulääke tramadoli
 • sieni-infektiolääkkeet ketokonatsoli ja itrakonatsoli
 • HIV-lääkkeet ritonaviiri, sakinaviiri ja atatsanaviiri
 • masennuslääke nefatsodoni

Dapoksetiinilla voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia myös verenohennuslääkkeiden sekä korkean verenpaineen ja rintakivun hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kanssa. Erektiohäiriön hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten Viagra, Cialis ja Levitra, voivat voimistaa dapoksetiinin verenpainetta alentavaa vaikutusta. Lisäksi ibuprofeiinin ja asetyylisalisyylihapon kaltaiset tulehduskipulääkkeet voivat vaikuttaa dapoksetiinin toimintaan.

Vasta-aiheet

Allergia dapoksetiinille tai esimerkiksi jollekin Priligyn muulle ainesosalle on luonnollisesti este sen käytölle. Sydänsairaudet, kuten sydämen vajaatoiminta ja rytmihäiriöt, sekä vaikea maksasairaus muodostavat vasta-aiheen dapoksetiinin käytölle. Myös liiallisena innokkuutena, ärtyisyytenä ja ajattelun epäselkeytenä ilmenevä mania sekä vaikea masennus estävät dapoksetiinin käytön.

Matalasta verenpaineesta johtuva huimaus, verenvuodot ja veren hyytymishäiriöt, munuaisten toimintahäiriö, kohonnut silmänpaine (glaukooma) sekä epilepsia voivat estää dapoksetiinin käytön. Mielenterveyshäiriöt, kuten masennus, mania, kaksisuuntainen mielialahäiriö ja skitsofrenia, edellyttävät erityistä varovaisuutta dapoksetiinin käytössä. Useat mielenterveyshäiriöiden hoidossa käytettävät lääkkeet estävät dapoksetiinin käytön.

Dapoksetiini voi vaikuttaa joidenkin lääkeaineiden tehokkuuteen, ja vastavuoroisesti jotkin lääkeaineet voivat heikentää tai voimistaa dapoksetiinin vaikutusta. Tämän takia niiden samanaikaista käyttöä tulee välttää. Dapoksetiinia ei tule käyttää yhtä aikaa esimerkiksi migreeni- ja masennuslääkkeiden, HIV-lääkkeiden eikä MAO-estäjien kanssa. Myös erektiohäiriöiden hoitoon käytettävien sildenafiilin, tadalafiilin ja vardenafiilin kanssa tulee olla varovainen, sillä ne voivat alentaa verenpainetta ja lisätä pyörtymisriskiä.

Lähteet:

 1. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset, myönteisen lausunnon perusteet ja perusteet myyntipäällysmerkintöjen ja pakkausselosteen muuttamiselle. Euroopan Lääkevirasto (EMA): ema.europa.eu
 2. Priligy-tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg, 60 mg. Lääketietokeskus: laakeinfo.fi
 3. Dapoksetiini ennenaikaisen siemensyöksyn hoidossa. Seksuaaliterveysklinikka: seksuaaliterveysklinikka.fi

Sivu julkaistu: 20.6.2017

 • Order the prescription for Priligy only

  Our doctor will issue your prescription after a short online consultation. The Prescription will be sent to you and can be used in any pharmacy.

  Order your prescription now
  TAI
 • Hae reseptiä (Priligy) kotiovellesi

  Apteekkimme lähettää hoidon valitsemaasi osoitteeseen. Tämä palvelu sisältää lääkärin reseptin ja lääkkeen nopean toimituksen.

  Tilaa Priligy nyt