Spedra on yksi uusimmista erektiohäiriöiden ja impotenssin hoitoon kehitetyistä lääkevalmisteista, ja sen vaikuttavana aineena toimii avanafiili. Spedran vaikutus näkyy erektiokyvyssä jo 15–30 minuutin kuluttua tabletin ottamisesta, mikä tekee siitä yhden nopeimmin vaikuttavista erektiolääkkeistä. Sen vaikutus kestää keskimäärin viisi tuntia. Muiden erektiolääkkeiden tavoin senkin ostaminen edellyttää aina reseptiä.

Spedran kalvopäällysteiset tabletit (50 mg, 100 mg ja 200 mg) ovat pääasiassa hyvin siedettyjä, mutta joillekin ne voivat kuitenkin aiheuttaa sivuvaikutuksia. Spedran aiheuttamat sivuvaikutukset häviävät yleensä lyhyessä ajassa. Tutkimusten mukaan Spedra aiheuttaa vähemmän sivuvaikutuksia kuin monet muut erektiolääkkeet, mikä on yksi syy siihen, miksi se on erityisesti yli 50-vuotiaiden miesten suosiossa.

Jotta erektiohäiriöiden hoito Spedralla onnistuu mahdollisimman hyvin, on suositeltavaa tutustua jo ennen lääkkeen käytön aloittamista sen mahdollisesti aiheuttamiin sivu- ja yhteisvaikutuksiin sekä vasta-aiheisiin.

Mitä sivuvaikutuksia Spedralla voi olla?

Muiden lääkkeiden tavoin Spedrakin voi aiheuttaa sivuvaikutuksia, mutta kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Spedran sivuvaikutukset ovat useimmiten lyhytkestoisia sekä lieviä tai kohtalaisia. Riskitekijöitä, jotka altistavat sivuvaikutuksille, ovat korkea verenpaine (hypertensio), rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, diabetes, sydänsairaudet sekä tupakointi.

Yleiset

Spedran yleisimpiä sivuvaikutuksia ovat päänsärky, kuumotus, kasvojen ja kaulan punoitus sekä nenän tukkoisuus. Näitä oireita esiintyy yhdellä kymmenestä Spedran käyttäjästä. Yleiset sivuvaikutukset ovat usein lieviä, ja niitä esiintyy eniten lääkkeen käytön alussa.

Melko harvinaiset

Spedran melko harvinaisia sivuvaikutuksia (yhdellä potilaalla sadasta) ovat muun muassa huimaus, pahoinvointi, ruoansulatushäiriöt, vatsakivut, väsymys sekä kuumat aallot. Spedra voi aiheuttaa myös sydämen sykkeen muutoksia, kuten sykkeen nopeutumista tai sydämentykytystä. Lisäksi Spedraa käyttävät voivat hengästyä tavallista helpommin rasituksen yhteydessä.

Spedran käytön aikana voi ilmetä myös selkä- ja lihaskipuja sekä nenän sivuonteloiden tukkoisuutta. Joillakin potilailla Spedran sisältämä avanafiili voi aiheuttaa myös näön sumentumista ja tiettyjen maksaentsyymiarvojen kohoamista.

Harvinaiset

Spedran harvinaisia sivuvaikutuksia (yhdellä potilaalla tuhannesta) ovat influenssa tai sen kaltainen sairaus, tukkoisuus ylähengitysteissä, heinänuha, suun kuivuminen, mahakipu, närästys ja ripuli. Spedra voi aiheuttaa myös nukkumisvaikeuksia tai unettomuutta, ylivilkkautta sekä ihottumaa. Se voi myös nopeuttaa sydämen sykettä, nostaa verenpainetta, lisätä virtsaamistarvetta ja aiheuttaa rintakipua. Myös lihaskivut ja -kouristukset voivat johtua avanafiilista.

Spedran harvinaisina sivuvaikutuksina voi ilmetä erilaisia siittimen häiriöitä, ennenaikaisia siemensyöksyjä sekä spontaaneja erektioita ilman sukupuolista kiihotusta. Toisinaan Spedra voi aiheuttaa myös verivirtsaisuutta (hematuria) sekä veressä olevan kreatiinin lisääntymistä. Kreatiini on kemikaali, jota erittyy virtsaan ja jolla mitataan munuaisten toimintaa.

Huomioitavaa

Spedra voi aiheuttaa joillekin potilaille priapismia eli pitkittyneitä ja kivuliaita erektioita, jotka kestävät yhtäjaksoisesti yli neljä tuntia. Priapismi tule hoitaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuuden tunnin kuluttua erektion alkamisesta. Hoitamattomana priapismi voi aiheuttaa pysyviä vaurioita peniskudoksessa ja johtaa vakavimmillaan pysyvään erektiohäiriöön.

Spedran hyvin harvinaisena sivuvaikutuksena voi ilmetä näkökyvyn äkillinen heikkeneminen tai sokeutuminen toisessa tai kummassakin silmässä. Tällöin kyseessä voi olla harvinainen non-arteriittinen anteriorinen iskeeminen optikusneuropatia eli NAION, joka johtuu hapenpuutteen aiheuttamista vaurioista näköhermossa. Mikäli Spedran käytön aikana ilmenee näköhäiriöitä, niistä on syytä kertoa hoitavalle lääkärille. Näkökyvyn äkillinen heikkeneminen tai menetys edellyttää aina lääkärihoitoa ja Spedran käytön lopettamista mahdollisimman nopeasti oireiden ilmettyä.

Äkillinen kuulon heikkeneminen tai kuuroutuminen ovat Spedran hyvin harvinaisia sivuvaikutuksia. Niiden yhteydessä voi ilmetä tinnitusta, huimausta ja korvien soimista. Näköhäiriöiden tavoin äkilliset muutokset kuulossa edellyttävät lääkärihoitoa, ja niiden ilmetessä Spedran käyttö tulee lopettaa.

Onko lääkkeiden samanaikaisella käytöllä yhteisvaikutuksia?

Spedran sisältämä avanafiili voi reagoida muiden lääkkeiden vaikuttavien aineiden tai ainesosien kanssa. Eri lääkkeiden samanaikaisella käytöllä voi olla yhteisvaikutuksia, ja joissakin tapauksissa jotkin lääkeaineet voivat joko heikentää tai voimistaa toisten lääkeaineiden vaikutusta. Spedran tehokkuuteen vaikuttavia lääkkeitä ovat muun muassa suun kautta otettavat sienilääkkeet ketokontasoli ja itrakonatsoli, infektioiden hoitoon tarkoitettu antibiootti erytromysiini sekä mahahapon eritystä vähentävä simetidiini.

Spedran vaikutus perustuu osittain verisuonien laajenemiseen, minkä takia se saattaa voimistaa alfasalpaajien, kalsiumkanavan salpaajien ja nitraattipohjaisten lääkkeiden verenpainetta laskevaa vaikutusta. Salpaajien tai nitrojen ja Spedran samanaikainen käyttö voi aiheuttaa verenpaineen laskemisen takia huimausta, sekavuutta ja pyörtymisen. Myös rytmihäiriölääkkeillä, kuten kinidiinillä ja sotalolilla, voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia Spedran avanafiilin kanssa. Spedran vaikutustapa perustuu entsyymien yhteistoiminnalle, joka on herkästi altis ulkopuolisille vaikutuksille. Seuraavat lääkeaineet muuttavat entsyymien yhteistoimintaa ja voivat nopeuttaa avanafiilin hajoamista elimistössä:

 • antibiootit klaritromysiini, telitromysiini ja erytromysiini
 • viruslääkkeet atatsanaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri ja ritonaviiri
 • sieni-infektiolääkkeet itrakontasoli ja ketokonatsoli
 • epilepsiälääkkeet karbamatsepiini, fenobarbitaali ja primidoni
 • tuberkuloosilääke rifampisiini
 • masennuslääke nefatsodoni
 • keuhkoverenpainelääke riosiguaatti
 • keskivahvat CYP3A4-estäjät (esimerkiksi flukonatsoli, verapamiili ja amprenaviiri)

Greippimehun entsyymit voivat haitata Spedran vaikutustapaa ja tehokkuutta. Ne hidastavat avanafiilin hajoamista elimistössä ja nostavat näin riskiä sivuvaikutusten ilmenemiseen. Kaikki PDE5-estäjät suositellaan otettavaksi veden kanssa, koska tällöin niihin ja niiden entsyymirakenteisiin ei kohdistu ulkoisia haitallisia vaikutuksia.

Spedran vasta-aiheet

Spedra on kehitetty impotenssin ja erektiohäiriöiden hoitoon, ja sitä saavat käyttää pääsääntöisesti vain aikuiset miehet. Spedra ei sovellu lapsille, alle 18-vuotiaille nuorille eikä naisille. Mikäli näihin ryhmiin kuuluvat henkilöt käyttävät Spedraa, sivuvaikutukset voivat olla tavallista voimakkaampia ja aiheuttaa pahimmissa tapauksessa jopa sairaalahoitoa vaativia oireita tai reaktioita.

Spedran käyttö on luonnollisesti kielletty, mikäli on allerginen avanafiilille tai jollekin muulle Spedran ainesosalle. Nitraattipohjaiset lääkkeet, kuten amyylinitriitti, sekä HIV- ja AIDS-lääkkeet muodostavat vasta-aiheen Spedran käytölle, koska Spedra voi tehostaa niiden vaikutusta ja laskea verenpaineen vaarallisen alas. Myös muun muassa sieni- ja bakteeri-infektioiden hoitoon tarkoitetut lääkkeet estävät usein Spedran käytön. Avanafiilin ja muiden PDE5-estäjien (sildenafiili, tadalafiili ja vardenafiili) samanaikainen käyttö on kielletty.

Lääkkeiden lisäksi jotkin fyysiset häiriöt tai sairaudet voivat olla vasta-aiheita Spedran käytölle. Esimerkiksi vakava sydänsairaus tai perinnöllinen taipumus niihin, yhdynnän aikana ilmenevät rintakivut ja poikkeuksellisen matala tai korkea verenpaine estävät Spedran käytön. Myös edellisten kolmen kuukauden aikana koettu aivohalvaus tai sydäninfarkti muodostavat vasta-aiheen Spedran käytölle, koska avanafiili voi hidastaa sairauskohtauksista toipumista. Maksan ja munuaisten toimintahäiriöt, vakavat silmiin liittyvät ongelmat sekä peniksen muotoon vaikuttavat terveysvaivat estävät niin ikään Spedran käytön.

Muuta huomioitavaa Spedran käytössä

Ajaminen ja koneiden käyttö

Spedran sivuvaikutuksina voi ilmetä huimausta ja näköhäiriöitä, jotka voivat johtaa reaktiokyvyn alenemiseen tai reaktioiden hidastumiseen. Spedraa käyttävän potilaan reaktiokyky voi heikentyä niin paljon, että kyky esimerkiksi autolla ajamiseen tai koneiden käyttämiseen heikkenee merkittävästi.

Alkoholi ja allergiat

Spedra voi aiheuttaa allergisen reaktion, joka oireilee ihon kutinana, ihottumana sekä kasvojen, silmien, nenän ja nielun turvotuksena. Allergisten oireiden ilmetessä Spedran käyttö tulee lopettaa välittömästi. Mikäli oireet ovat vakavia, potilaan tulee hakeutua lääkärihoitoon.

Alkoholin juominen Spedran käytön aikana voi nostaa sykettä ja laskea verenpainetta, mikä voi johtaa heitehuimaukseen, päänsärkyyn tai sydämentykytykseen. Lisäksi alkoholi voi vaikeuttaa erektion saamista.

Lähteet:

 1. Spedra tabletti 50 mg, 100 mg, 200 mg, avanafiili. Pakkausseloste. Lääketietokeskus: laakeinfo.fi
 2. Valmisteyhteenveto: Spedra 50 mg tabletit. Euroopan lääkevirasto (EMA): ema.europa.eu
 3. Spedra, avanafiili, yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR). Euroopan lääkevirasto (EMA): ema.europa.eu
 4. Uutta lääkkeistä: Avanafiili, uusi erektiohäiriön hoitoon tarkoitettu PDE5-estäjä. LKT, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri Annika Kalliokoski, Ylilääkäri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea: fimea.fi

Sivu julkaistu: 5.5.2017