Salbutamol är ett bronkdilaterande läkemedel som hör till läkemedelsklassen beta-2-agonister (beta-2-adrenoceptoragonister, beta-mimetika, bronkodilatorer). Betamimetika härmar verkan av kroppens stresshormoner och neurotransmittorer, adrenalin och noradrenalin, genom aktivering genom att selektivt binda deras receptorer i det sympatiska nervsystemet.

Salbutamol utvecklades av det brittiska läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline i slutet av 1960-talet. Förutom varumärken, som var och en har landsspecifika handelsnamn (till exempel Ventoline), finns det många generika på marknaden.

Snabb verkan vid inhalering

Salbutamol används främst för symtomatisk behandling av astma, kronisk bronkit och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och används vanligtvis genom inhalation. Läkemedlet tillhör de så kallade kortverkande beta-mimetika.

Den bronkdilaterande effekten uppstår efter några sekunder till några minuter efter användning, så salbutamol kan användas för att behandla akuta astmaattacker. Den maximala effekten uppnås efter ca 15 minuter. Varaktigheten av salbutamols verkan beror på användningsform och preparat och håller i sig från fyra till maximalt sex timmar.

Verkningsmekanismen för beta-2-stimulerare (beta-2-agonister) Verkningsmekanism beta-2-stimulerare

Aktivering av det sympatiska nervsystemet

Det autonoma nervsystemet ser till att organ och vitala funktioner snabbt och effektivt anpassa sig till yttre förhållanden – viljestyrka är irrelevant. Det bildas av det sympatiska nervsystemet, det parasympatiska nervsystemet och tarmens nervsystem (enteriska nervsystemet). De flesta organiska funktioner styrs av sympatika och parasympatika som fungerar som motståndare. Båda är belägna vid en viss del av kroppen, men agerar i hela organismen.

Det parasympatiska nervsystemet övertar regin när kroppen ska gå in i viloläge. Till exempel minskar hjärtfrekvensen och blodtrycket då, samtidigt som magsmältningen och urinbildningen reduceras. Bronkerna kontraherar, eftersom man inte har behov av en stor andningskapacitet i viloläge.

Det sympatiska nervsystemet aktiveras när kroppen förbereder sig som svar på en faktisk eller upplevd prestationsbelastning - både kropp och sinne kommer in i ett tillstånd av ökad medvetenhet. Bland annat slutar sammandragning av luftvägarna, bronkerna utvidgar sig och slappnar av.

Lungspecifik verkan

Salbutamol härmar effekten av adrenalin och noradrenalin i organ med glatt muskulatur. Fokus ligger på luftrören och lungorna, därtill påverkar den aktiva substansen till exempel livmodern och blodkärlen.

Genom utvidgningen av bronkerna förbättrar salbutamol upptagningen av syre och frisättning av koldioxid och lindrar därmed andnödssymtom. Dessutom är det ett slemlösande och anti-inflammatoriskt ämne. Vid ett akut astmaanfall är det möjligt att lindra kramper i luftrören och därmed förmildra panikattacker, som ofta är bieffekter av en sådan attack.

Lindrande eller akut medicinering?

Vid milda och endast sporadiskt förekommande astmabesvär ordineras salbutamol som akutmedicin för eget bruk.

En förutsättning för denna användningsform är att astmasymtomen inte förekommer oftare än två gånger i veckan. Vid mer frekventa symtom eller en försämring av sjukdomen sker behandlingen i samband med en antiinflammatorisk behandling.

astmasymtom Symtom av astma

Den grundläggande medicinering består då av kortikosteroider (steroidhormoner), som fungerar som antiinflammatoriska medel och som främjar avlastningen av bronkialslemnivån och lindrar allergiska reaktioner.

Möjligen föreskrivs de tillsammans med långverkande beta-mimetika. I detta fall används salbutamol som en snabbverkande akutmedicin. Eventuellt används salbutamol för att förhindra situationsspecifika allergiska astmaattacker och astma som utlöses av ansträngning.

Lämplighet för långvarig användning

Kortverkande beta-härmare rekommenderas vid långvarigt bruk, eftersom det är nödvändigt för astmapatienter, men de kritiseras ibland, eftersom de kan förvärra kontrollen av sjukdomen.

Den brittiska TRUST-studien med nästan 1000 patienter tyder emellertid på att det är ämnesspecifika skillnader här. Till skillnad från andra ämnen i denna läkemedelsklass, kunde det under en årstudieperiod inte detekteras några negativa effekter för behovsstyrd inandning av salbutamol som akutmedicin.

Doseringsform och dosering

Salbutamol finns som en dosreglerad inhalator, pulver som inandas och lösning som inandas, samt som en kapsel som tas oralt. De mest använda formerna är spray och pulver som inhaleras. Inhalationen av den aktiva ingrediensen kan ske upp till åtta gånger per dag.

Biverkningar, kontraindikationer och interaktioner med andra ämnen

Salbutamol tolereras i allmänhet väl. Trots detta kan även detta läkemedel leda till oönskade biverkningar som alla andra läkemedel. Generellt sett har salbutamol som inhaleras färre biverkningar än tabletter.

Biverkningar vid användande av salbutamol

Till de vanligare biverkningarna tillhör besvär såsom skakningar, huvudvärk och accelererad hjärtrytm. Mer ovanliga biverkningar är muskelkramp, palpitationer (oregelbunden hjärtrytm) och irritation i mun och svalg. Mer sällsynta bieffekter är sänkta kaliumnivåer i blodet och utvidgning av blodkärl.

Mindre vanliga biverkningar av inhalerad salbutamol är huvudvärk, agitationskänslor och skakningar i händer och fingrar (tremor). Som sällsynt biverkan uppträder muskelspasmer.

Vid användning av salbutamoltabletter kan det ibland eller i sällsynta fall förekomma ändringar av smaksinnet, besvär i mun och svalg, ämnesomsättningssjukdomar (högt blodsocker, minskad kaliumhalt i blodet) och kardiovaskulära symtom.

Användningsbegränsningar (kontraindikationer)

Salbutamoltabletter kan inte användas vid svåra hypertyreoidismfunktioner, tumörer i binjuremärgen och om allvarlig kardiovaskulär sjukdomar föreligger.

Om den aktiva substansen inhaleras bör vid hjärt- och kärlsjukdomar, kaliumbrist , obehandlat eller dåligt kontrollerat högt blodtryck, samt instabil diabetes mellitus, särskild försiktighet tas och läkarkontroller är nödvändiga.

Interaktioner

Den samtidiga användningen av salbutamol och betablockerare (för högt blodtryck (hypertoni) och olika hjärtsjukdomar) dämpar effekten av båda läkemedlen. Patienter med astma kan orsaka allvarlig bronkkonstriktion. Dessutom ökar betablockerare de astmatiska symtomen och kan vara den utlösande faktorn vid nya återfall.

En samtidig användning av salbutamol, teofyllin (ett annat bronkdilaterande läkemedel) eller andra (kort- eller långverkande) betamimetika kan leda till ömsesidig förstärkt verkan och starkare biverkningar.

Använd aldrig salbutamol utan recept från läkare

Salbutamol är ett receptbelagt läkemedel. Dess tillämpning kräver alltid en medicinsk övervakning och tillsyn. Förordning av salbutamol kan ske vid en Medilicokonsultation online och kontaktpersonen för patienten är i detta fall en EU-godkänd specialiserad läkare.

Ventolin inhalator

Utmärkande för Ventolin

Jämfört med andra salbutamolpreparat har Ventolin vissa egenheter. Förutom de ovan nämnda interaktionerna med andra läkemedel, bör läkemedlet inte användas tillsammans med diuretika eller antiinflammatoriska läkemedel. Under graviditeten är inhalation av Ventolin ofarligt, men en läkare bestämmer dock om den optimala dosen.

Källor:

  1. Salbutamol., Pub Chem Open Chemistry Database. URL: pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Should Oral Salbutamol Remain on the WHO Pediatric Model List?, Sani, S. et al. URL: who.int
  3. Läkemedel vid astma, 1177. URL: 1177
  4. Salbutamol, 1177. URL: 1177

Senast uppdaterad: 21 nov 2016