Som med de flesta andra läkemedel kan det förekomma biverkningar och kontraindikationer även med en Metforminbehandling. Den stora majoriteten av patienterna tolererar dock Metformin väl.

Vilka biverkningar känner man till?

Vanliga:

De vanligaste biverkningarna (fler än 1 av 10 patienter) är gastrointestinala symtom så som buksmärtor, illamående, kräkningar, diarré och aptitlöshet. De förekommer speciellt i början av behandlingen, men kan med en låg dos i början hållas till ett minimum. Ibland förekommer en metallisk, bitter smak.

Sällsynta:

Sällsynta (färre än hos 1 av 10 000 patienter och enskilda fall) är däremot hudreaktioner, så som rodnad, klåda eller nässelfeber, förändringar i leverenzymnivåer, leverinflammation och metaboliska sjukdomar (försurning av blodet med mjölksyra). Vid långvarig användning kan det – också i mycket sällsynta fall - förekomma B12-brist (folatbrist), som påminner mycket om anemi (megaloblastisk anemi). Om man har diabetes typ 2 och det, samtidigt som man tar Metformin, uppstår neurologiska sjukdomar - till exempel muskelsvaghet eller domningar i händer och fötter - bör läkaren förskriva ett folatkomplement.

Patienter, som samtidigt som de tar Metformin observerar tidigare okända symtom, bör alltid diskutera detta med sin läkare. Vid vissa biverkningar - som misstänkta överkänslighetsreaktioner eller mycket allvarliga symtom - är en omedelbar medicinsk konsultation viktig. Intaget ska avbrytas i ett sådant fall och återupptas först efter medicinskt beslut.

Biverkningen mjölksyraacidos - farlig, men extremt sällsynt

Laktacidos anses vara den farligaste biverkningen av Metformin. Detta är ett livshotande tillstånd som måste behandlas med akutsjukvård. Symtom på begynnande blodförsurning av mjölksyra kan liknas med de symtom som uppkommer vid gastrointestinala symtom. Vid ett fullt utvecklat laktacidos lider patienter av muskelsmärta, muskelkramper, hyperventilation och förändrad medvetandegrad, med risk för koma. Denna komplikation utvecklas ofta under loppet av några timmar.

De viktigaste riskfaktorerna är nedsatt njurfunktion och konsumtion av stora mängder alkohol. Risken ökar ytterligare om alkoholmissbruk kombineras med otillräcklig eller dålig kost. Helst ska användningen av alkohol helt undvikas under behandling med Metformin. Intaget av läkemedel som innehåller alkohol bör minskas till ett minimum eller helt uteslutas efter samråd med den behandlande läkaren.

Kontraindikationer vid användning av Metformin

 1. Överkänslighet mot Metforminhydroklorid.
 2. En otydlig diabetesdiagnos - förekomsten av en insulinberoende diabetes typ 1 är en absolut kontraindikation för denna behandling. En tillförlitlig utvärdering av diabetestypen är viktig främst hos barn och ungdomar, eftersom diabetes typ 2 inte kan uteslutas i denna åldersgrupp, men är ändå relativt sällsynt.
 3. Metabola sjukdomar, så som diabetes pre-koma (föregångare till diabeteskoma utan nedsatt medvetande) eller diabetisk ketoacidos (försurning av ketoner, till exempel aceton).
 4. Nedsatt njurfunktion (GFR <45 ml/min, kreatininclearance <60 ml/min, den övre normalgränsen av serumkreatinin beroende på ålder och kön.
 5. Akuta tillstånd, så som svåra infektioner, uttorkning eller chock, vilket kan leda till nedsatt njurfunktion.
 6. Injektioner av joderat kontrastmedel i en ven, operationer med full eller spinal anestesi – efter läkarbesöket, åtminstone 48 timmar före och efter undersökningen eller operationen. Metforminintag bör återupptas först efter en kontroll av njurfunktionen.
 7. Syrebrist i vävnader genom hjärt- eller lungsjukdomar (till exempel efter en färsk hjärtinfarkt) .
 8. Leverdysfunktion.
 9. Akut alkoholförgiftning, alkoholmissbruk, alkoholism.
 10. Graviditet och amning. Metformin kan passera genom placentabarriären och påverkar under amningen också barnets glukosmetabolismen. Gravida och ammande kvinnor med diabetes typ 2 ska istället behandlas med insulin. Substitutet bör, om möjligt, tas i bruk redan innan början av graviditeten.

När bör man vara särskilt försiktig med metformin?

Behandling av patienter med potentiellt eller faktiskt nedsatt njurfunktion kräver särskilt noggrann övervakning och dosering. Bland riskfaktorerna finns, förutom en högre ålder, också intag av mediciner som påverkar njurfunktionen, bland annat dehydratiseringsmedel, blodtryckssänkande medel eller NSAID.

Detsamma gäller patienter som av andra orsaker har en ökad risk för mjölksyraacidos - till exempel genom fasta, en dåligt kontrollerad diabetes eller förhöjda blodketonnivåer genom en latent insulinbrist. Innan behandling med Metformin bör lämpliga tester genomföras. Diabetiker med normal njurfunktion och inga andra onormal blodvärden bör årligen genomgå minst en uppföljande undersökning. Hos äldre patienter eller patienter med kända riskfaktorer rekommenderade blodprov två till fyra gånger per år.

Särskild medicinsk vård krävs vid en Metforminbehandling av barn vid en ålder av tio till tolv år. Vid kliniska studier som skett under ett års tid har det inte funnits indikationer på att läkemedlet påverkar tillväxten och/eller puberteten. Men få barn i denna åldersgrupp deltog i studierna. Dessutom finns inga studier tillgängliga som skulle påvisa långtidseffekterna av en mycket tidig användning av preparatet.

Vid bakterie- eller virusinfektioner - till exempel influensaliknande infektioner, urinvägsinfektioner eller influensa – ska den behandlande läkaren avgöra om behandlingen med Metformin ska avbrytas.

Interaktioner med andra läkemedel

Metformin i sig innebär inte hypoglykemi och därför orsakar läkemedlet i sig inga negativa effekter på förmågan att köra bil eller förmågan att använda maskiner. Dock kan en läkemedelsinducerad hypoglykemi inträffa om preparatet används tillsammans med andra antidiabetika - så som insulin, sulfonylurea eller glinides. Symtom av hypoglykemi är ökad svettning, ökad hjärtfrekvens, koncentrationssvårigheter, försämrad syn, svaghet och yrsel. Vid de första tecknen på sådana besvär måste behandlingen med Metformin avbrytas omedelbart. Det kombinerade intaget av blodtrycks- och hjärtmediciner från gruppen av ACE-hämmare och Metformin kan resultera i hypoglykemi.

Glukokortikoider ("kortison"), vissa läkemedel mot astma (beta-2-agonist) och dräneringsmedel, kan minska på den blodsockersänkande effekten av Metformin.

Följder vid doserings fel eller avbrytande av behandling

En överdosering av Metformin kan orsaka laktacidos. I detta fall bör man kontakta den behandlande läkaren eller - vid första tecken på en möjlig försurning - närmaste sjukhus. En bortglömd tablett ska inte tas i efterskott, utan man fortsätter med nästa tablett enligt den vanliga dosen.

Källor:

 1. Metformin (By mouth), PubMed Health. URL: ncbi.nlm.nih.gov
 2. Reduction in the Incidence of Type 2 Diabetes with Lifestyle Intervention or Metformin, The New England Journal of Medicine. URL: nejm.org
 3. Guidance on Metformin Hydrochloride, FDA. URL: fda.gov
 4. Läkemedel vid typ 2-diabetes, 1177. URL: 1177.se

Senast uppdaterad: 21 nov 2016

 • Beställ endast recept för Metformin

  En av våra läkare kan skriva ut ett recept efter en snabb nätkonsultation. Receptet kommer att skickas till dig och kan användas på svenska apotek.

  Beställ recept nu
  ELLER
 • Beställ Metformin till din dörr

  Vårt apotek skickar din behandling hem till dig eller till ditt närmaste postombud. Recept och expressleverans ingår i priset du ser.

  Beställ Metformin nu